رونمایی از ضریح جدید حرم حضرت عباس (ع) به روایت تصویر

4034-51b9bc47b24471297c2351 4034-71d3d6a76139788ef6de0a 4034-91c13e9fa0789f64fa4d73 4034-96a56ba8d425ae899347a4 4034-1b80bec1ad6a51cddac07e 4034-3bc007bc08ec669ad4bdd4 4034-4cca9c103c071fba6cc84d 4034-4fc50fcda1a3b0c2aa8088 4034-9b6021ab0b02b75683558a

4048-133a35646dc147a1175ab2 4048-7733f868411d37529843c0 4048-5841088928f79627bfda65 4048-b85441be820668e47aa12e 4048-dbaf93979d9caf0a5b2ea4 4034-ac41089acd2aad0e507d5c 4034-b4a979655b6228ed3f94d5 4034-bd9ef7ca310e1dc5f95a8d 4034-d1152b8c6827d1f38858e5 4034-de14bdfba70784313b83bf 4034-e0ec4fe38b484110df5263 4048-0d421319511eada838cd73 4048-3b251877f99819232b4ad7 4048-05e9c128ae7b8438829bb2 4048-5edb17209cecda8da1f0e7 4048-7733f868411d37529843c0 4048-5841088928f79627bfda65 4048-b85441be820668e47aa12e 4048-dbaf93979d9caf0a5b2ea4 4034-ac41089acd2aad0e507d5c 4034-b4a979655b6228ed3f94d5 4034-bd9ef7ca310e1dc5f95a8d 4034-d1152b8c6827d1f38858e5 4034-de14bdfba70784313b83bf 4034-e0ec4fe38b484110df5263 4048-0d421319511eada838cd73 4048-3b251877f99819232b4ad7 4048-05e9c128ae7b8438829bb2 4048-5edb17209cecda8da1f0e7 4048-133a35646dc147a1175ab2 4048-7733f868411d37529843c0 4048-5841088928f79627bfda65 4048-b85441be820668e47aa12e 4048-dbaf93979d9caf0a5b2ea4 4034-ac41089acd2aad0e507d5c 4034-b4a979655b6228ed3f94d5 4034-bd9ef7ca310e1dc5f95a8d 4034-d1152b8c6827d1f38858e5 4034-de14bdfba70784313b83bf 4034-e0ec4fe38b484110df5263 4048-0d421319511eada838cd73 4048-3b251877f99819232b4ad7 4048-05e9c128ae7b8438829bb2 4048-5edb17209cecda8da1f0e7 4048-133a35646dc147a1175ab2