حجت الاسلام احمد رضاییان بمناسبت تبریک عید غدیر با حضور در منازل سادات شهر اراک این روز فرخنده را به این عزیزان تبریک گفتند

به روایت تصویر

حاج آقا موسوی نماینده حضرت آیت صافی گلپایگانی در شهر اراک

20160920_091517

سید علی حسینی پور رییس مرکزمدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی

20160920_101459

 

سید باقرحسینی مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان مرکزی

20160920_074452

سید احمد میرمهدی رییس حوزه علمیه حضرت امام خمینی شهراراک

20160920_105604

 

سید کاظم میریحیایی

20160920_110918

سید جواد انجدانی

20160920_123514

سیدهاشمی نژاد

20160920_121754

سید میرجعفری

20160920_111948

حسینه مکبری

20160920_113126

سیدهادی یعقوبی

20160920_115102

سید مجتبی میری

20160920_103702

سید تقی امینی

20160920_093749

سید کریم هاشمی

20160920_094531

سیدجعفریعقوبی

    20160920_085927

سید حسن سجادی

20160920_091104

سید علی حسینی کیشانی

  20160920_082828

20160920_082849

سید باقر حسینی

20160920_081722 

سید حسن محمدی

  20160920_080113

سید حسین طباطبایی

   20160920_072904