دراین روز شمر خود را به خیام امام (ع) رسانده؛ ضمن صدا کردن حضرت عباس(ع) و دیگرفرزندان ام البنین؛ می‌گوید: «برای شما از عبیدالله امان نامه گرفتم.» امام حسین (ع) توسط حضرت عباس (ع) از دشمن یک شب را بــرای نماز؛ راز و نیاز با خدا و تلاوت قرآن مهلت می‌گیرد.

 

ورود شمر به کربلا و نامه ابن زیاد برای عمر بن سعد

عبیدالله ابن زیاد؛ شمربن ذی الجوشن را با نامه‌ای بــرای عمر بن سعد به کربلا فرستاد. در روز نهم محرم ‌الحرام سال 61 هجرى قمرى؛ شمربن ذي الجوشن؛ با چهار هزار نفر همراه با نامه‌اياز ابن زياد به عمر بن سعد مبني بر جنگيدن با امام حسين (ع) و قتل ايشان؛ وارد كربلا شد. شمر هنگام ورود به کربلا نامه را به عمر بن سعد رسانید و ابن زیاد بــرای او چنین نوشته بود:

«اما بعد؛ من تو رانفرستادم از حسین دفاع کنی و با او مسامحه کاری کنی و وعده زندگانی به او بدهی و از طرف او نزد من عذر خواهی کنی و شفاعت نمایی. ببین اگــر حسین و اصحابش به من تسلیم شوند؛ آن‌ها را بی‌جنگ بفرست و اگــر سر باز زدند بر آن‌ها یورش بر؛ تا همه را بکشی و پاره پاره کنی که مستحق آنند و اگــر حسین کشته شد؛ اسب بر سینه و پشتش بتاز که مستحق آن است؛ زیــرا ناسپاس و ستمکار است. گرچه پــس از مرگ؛ ایــن کار به او زیانی ندارد ولــی من به خود گفتم که اگــر کشتمش چنین کنم؛ اگــر تو امر ما رااجرا
کردی پاداش شنوا و فرمانبر به تو دهیم و اگــر نپذیری؛ از کار ما و لشکر ما بر کنار شو و هــمــه را به شمر بن ذی الجوشن واگذار که دستور خود را به او دادیم؛ والسلام».

ابنزیاد به عمربن سعد نوشت: اگــر حسین کشته شد؛ اسب بر سینه و پشتش بتازپیشنهاد امان be عباس بن علی(ع)

در ایــن روز شمرآمد و برابر اصحاب حسین (ع) ایستاد و فریاد زد: خواهر زادگان ما کجایند؟ عباس و جعفر و عبدالله و عثمان پسران علی ابن ابیطالب (ع) پیش او رفتند و گفتند: چــه می‌خواهی؟گفت: شما خواهر زادگان من در امانید. آن جوانان به او گفتند: لعنت بر تو و بر امانت؛ ما را امان می‌دهی و زاده رسول الله در امان نیست؟

“ملهوف”گوید: در روایتی عباس (ع) به او فریاد زد: دستانت بریده باد؛ بد امانی بــرای ما آوردی؛ ای دشمن خدا! به ما دستور می‌دهی که برادر و آقای خود؛ حسین(ع) را بگذاریم و از لعینان و لعین زادگان اطاعت کنیم؟

مناجات و راز و نیاز با خدا

امام حسين (ع)به برادر خود حضرت ابوالفضل (ع) فرمود: بسوي ايشان برو و از آنان مهلتي بخواه تا كه امشب را صبر كنند و كارزار را به فردا اندازند تا امشب قدري نماز؛ دعا و استغفار كنم. چــه خدا مي‌داند كه من نماز؛ تلاوت قرآن؛ كثرت دعا و استغفار را دوست مي‌دارم. از وقایع شب عاشورا ایــن اســت که امام حسین (ع) و اصحابش مشغول دعا و تلاوت قرآن و نماز و مناجات بودند؛ بعضی در حال رکوع بودند وبعضی در سجود و بعضی در حال قیام و قعود به سر می‌بردند. همین آوای پر سوز که ازدل‌های پاکبازان و عاشقان خدا بر می‌خواست؛ باعث شــد که سی و دو نفر از سربازان دشمن تحت تاثیر قرار گرفته؛ همان شب به سپاه امام حسین(ع) پیوستند.

 حفرگودال آتش

امام حسین(ع)به اصحاب فرمودند: خیمه‌های خود را نزدیک هم کـنـنـد و خیمه‌های مردان را در جلو خیمه‌هایزنان قرار دهند و در پشت خیمه‌ها گودالی کندند و هیزم و نی در آن ریختند و آتشافروختند تا لشکر دشمن نتواند از پشت خیمه‌ها به ســوی خیمه‌ها هجوم بیاورد.